Tato stránka má omezenou podporu pro váš prohlížeč. Doporučujeme přejít na Edge, Chrome, Safari nebo Firefox.

Využijte dopravu zdarma pro objednávky nad 49 USD.

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky používání webových stránek My JCOS

Vítejte na webových stránkách www.myjcos.com (dále jen „stránky“). Stránky vlastní a provozuje společnost Sentique International LLC. Přečtěte si prosím pečlivě následující podmínky, protože představují právně závaznou smlouvu.

 1. Podmínky použití

Vstupem na tuto stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek (dále jen „podmínky použití“) a všemi platnými zákony a předpisy, místními i jinými. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat.

 1. Změny podmínek použití

Společnost Sentique si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, kdykoli, bez upozornění az jakéhokoli důvodu, revidovat tyto Podmínky použití. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdy aktuální verzí podmínek použití. Pokud nesouhlasíte se změnami Podmínek použití, nepoužívejte prosím tyto stránky.

 1. Použití

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah, informace a materiály (souhrnně „materiály“) dostupné na Stránce jsou chráněny duševním vlastnictvím a dalšími zákony. Pokud není výslovně povoleno společností Sentique, je přísně zakázáno jakékoli použití, kopírování, reprodukce, zobrazení, představení, úprava nebo přenos. Bez ohledu na výše uvedené je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů na Stránkách pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte: (a) upravovat nebo kopírovat materiály; (b) používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční); (c) pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na Stránce; (d) odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo (e) převést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na jakýkoli jiný server. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností Sentique kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

 1. Chování uživatele

Jste výhradně odpovědní za obsah a kontext jakýchkoli materiálů nebo informací, které zveřejníte nebo odešlete prostřednictvím webu. Zaručujete a souhlasíte s tím, že při používání stránek nebudete nahrávat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím stránek žádné materiály, které: (a) jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné, pornografické nebo vulgární (b) porušovat práva jakékoli třetí strany nebo jsou způsobilé vést k právním krokům proti vám, Sentique nebo třetí straně, nebo byly někdy předmětem jakéhokoli hrozícího nebo skutečného soudního řízení nebo jiné podobné stížnosti; (c) omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v používání nebo užívání stránek; d) představovat nebo podporovat jednání, které by představovalo trestný čin nebo zakládalo občanskoprávní odpovědnost; nebo (e) obsahovat virus nebo jinou škodlivou složku, reklamu jakéhokoli druhu nebo nepravdivé či zavádějící údaje o původu či faktech.

Naší zásadou je odmítat nevyžádané návrhy a nápady. Bez ohledu na naše zásady jakékoli materiály nebo informace, mimo jiné včetně dat, textů, hudby, zvuků, fotografií, grafiky, videí, zpráv, poznámek, nápadů, komentářů nebo konceptů, které přenesete nebo zveřejníte na Stránkách („odeslané informace“ ) budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Společnost Sentique vůči vám nebude mít žádné závazky, pokud jde o zaslané informace, a může podle svého uvážení a bez kompenzace vůči vám zveřejnit, distribuovat, kopírovat, začlenit nebo jinak použít zaslané informace pro jakékoli komerční i nekomerční účely. . Odesláním materiálů na Stránku zaručujete, že jste vlastníkem materiálu nebo že vám bylo uděleno povolení takový materiál odeslat. Odesláním materiálů na naše stránky udělujete společnosti Sentique celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci zaslaných informací v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. Rovněž udělujete společnosti Sentique právo udělovat sublicenci na tato práva a právo podat žalobu pro porušení těchto práv.

Společnost Sentique si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakékoli materiály odeslané na Stránku nebo materiály, které jsou uloženy na serverech Sentique nebo jsou hostovány či zveřejněny na Stránkách. Bez ohledu na práva společnosti Sentique se společnost Sentique nezavazuje monitorovat odesílání nebo zveřejňování takového obsahu.

Souhlasíte s tím, že společnost Sentique může použít jakékoli informace, které poskytnete, pro marketingové a propagační účely. Společnost Sentique není a nebude povinna zachovávat důvěrnost jakýchkoli uživatelských komentářů nebo obsahu; zaplatit jakoukoli uživatelskou náhradu za jakýkoli uživatelský obsah; nebo reagovat na jakýkoli uživatelský obsah nebo komentáře.

 1. Omezený přístup

Společnost Sentique si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení ukončit, pozastavit nebo změnit jakýkoli aspekt webu, včetně, ale ne výhradně, obsahu, funkcí nebo doby dostupnosti. Společnost Sentique může uvalit omezení na určité funkce webu nebo omezit váš přístup k části nebo celému webu bez upozornění nebo sankcí.

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na Stránce, včetně veškerého obsahu, funkcí a informací zpřístupněných nebo přístupných přes Stránku, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Sentique neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Společnost Sentique dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých Stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoliv stránkách propojených s těmito Stránkami. Společnost Sentique rovněž nezaručuje, že stránky, funkce, vlastnosti nebo obsah na nich obsažené budou včasné, bezpečné, nepřerušované nebo bezchybné, ani že budou opraveny vady.

 1. Omezení

Společnost Sentique ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody, náhodné nebo následné, (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající přímo nebo nepřímo z použití nebo nemožnosti použití Stránky, obsah, materiály a funkce, a to i v případě, že společnost Sentique nebo její autorizovaný zástupce byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na některé uživatele. Pokud by tomu tak bylo, celková odpovědnost společnosti Sentique vůči vám za všechny škody, ztráty a příčiny žaloby, ať už ve smlouvě nebo deliktu, včetně, ale nikoli výhradně, nedbalosti, vyplývající z používání stránek nebo z podmínek použití, nepřesáhne sto dolarů (100,00 $) v souhrnu.

 1. Revize a Errata

Materiály zobrazené na Stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Sentique nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na Stránce je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Sentique může kdykoli bez upozornění změnit jakýkoli materiál, ale společnost Sentique se k tomu nezavazuje.

 1. Obsah propojených stránek

Společnost Sentique nezkontrolovala všechny stránky propojené s její stránkou a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky, na kterou je odkazováno. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená podporu ze strany Sentique a použití jakékoli takové webové stránky s odkazem je na vlastní riziko uživatele.

 1. Omezení propojení

Můžete poskytnout hypertextový odkaz na Stránku na jiné webové stránce za předpokladu, že: (a) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nesmějí poškozovat nebo oslabovat dobré jméno spojené se jménem a ochrannými známkami Sentique; (b) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nesmějí vytvářet mylný dojem, že subjekt je spojen se Sentique nebo je sponzorován; (c) při aktivaci uživatelem musí odkaz zobrazit stránku na celé obrazovce a ne v rámci „rámce“ na odkazované webové stránce; a (d) Sentique si vyhrazuje právo kdykoli odvolat svůj souhlas s odkazem dle vlastního uvážení.

 1. Komunikace a transakce

Souhlasíte s tím, že společnost Sentique vám může zasílat elektronický e-mail, aby vás informovala o změnách nebo doplňcích na stránce, o jakýchkoli nabízených produktech nebo službách nebo pro jiné účely, které společnost Sentique považuje za vhodné.

 1. Objednávky

Společnost Sentique si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout jakoukoli zadanou objednávku a může omezit nebo zrušit množství. Společnost Sentique si vyhrazuje právo zakázat, zrušit nebo omezit jakoukoli objednávku, která se podle našeho úsudku zdá být zadána prodejci, prodejci nebo distributory.

 1. Volba práva; Fórum

Jakýkoli nárok týkající se Stránek se bude řídit a v souladu se zákony státu New York bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů. Jakákoli polemika týkající se společnosti Sentique vyplývající z těchto Podmínek použití nebo vašeho používání stránek nebo s nimi jakkoli související, bude projednána u příslušného státního nebo federálního soudu v okrese New York, New York a vy neodvolatelně souhlasíte s jurisdikcí těchto soudů.

 1. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a držet Sentique a její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, držitele licencí, nástupce a postupníky před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklé nebo které jim vznikly v souvislosti s jakýmkoli nárokem vyplývajícím nebo souvisejícím s: (a) vaším používáním stránek; (b) vaše porušení nebo porušení těchto Podmínek použití; (c) váš spor s jiným uživatelem; nebo (d) neoprávněný přístup do jakékoli heslem chráněné oblasti Stránek pomocí vašeho hesla. Společnost Sentique si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v žádném případě nebudete urovnávat nebo jinak nakládat s žádnou záležitostí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sentique.

 1. Ukončení

Tyto Podmínky použití představují závaznou právní dohodu mezi vámi a společností Sentique, dokud ji vy nebo společnost Sentique neukončíte. Společnost Sentique může podle vlastního uvážení kdykoli bez upozornění ukončit platnost. Pokud se však stanete se stránkou nespokojeni, jedinou možností je okamžitě přestat používat stránku.

 1. Obecná ustanovení

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití shledáno neplatným nebo nevymahatelným soudem příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení vymáháno v maximální možné míře tak, aby byl uskutečněn záměr těchto Podmínek použití, a zbývající část Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud vy nebo společnost Sentique neuplatníte nebo prosadíte jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek použití, nebude to znamenat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Souhlasíte s tím, že jakákoli příčina žaloby vyplývající z nebo související s touto stránkou nebo těmito Podmínkami použití, kterou chcete uplatnit, musí začít do jednoho (1) roku poté, co příčina žaloby vznikla; v opačném případě je takový důvod žaloby trvale promlčen. Tato smlouva zahrnuje celou smlouvu mezi vámi a Sentique a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami týkající se předmětu obsaženého v tomto dokumentu. Všechna ustanovení těchto Podmínek použití týkající se prohlášení a záruk, odškodnění, vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti přetrvají i po ukončení těchto Podmínek použití.

17 . Zboží

Stránka může zpřístupňovat seznamy, popisy a obrázky zboží a služeb (souhrnně „produkty“). Takové produkty můžeme zpřístupnit my nebo třetí strany. Neposkytujeme žádná prohlášení ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, platnosti nebo aktuálnosti takových seznamů, popisů nebo obrázků (včetně jakýchkoli funkcí, specifikací a cen obsažených na Stránkách). Tyto informace a dostupnost jakéhokoli produktu se mohou kdykoli bez upozornění změnit.

Vynaložili jsme úsilí na přesné zobrazení atributů produktů, včetně příslušných barev. Protože však skutečné barvy, které vidíte, budou záviset na vašem monitoru, nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na vašem monitoru bude přesně odrážet skutečnou barvu nebo povrchovou úpravu produktu. Kromě toho jsou určité hmotnosti, míry a podobné popisy přibližné a slouží pouze pro usnadnění.

I když je naším cílem poskytovat přesné informace, obaly produktů mohou obsahovat více a/nebo jiné informace než ty, které jsou uvedeny na stránce MyJCOS, včetně popisu produktu, přísady a dalších informací. Před použitím si vždy přečtěte štítky, varování, pokyny a další informace dodávané s produktem.

Pro další informace o produktu kontaktujte výrobce. Pokud zjistíte, že produkt neodpovídá popisu, vaším jediným opravným prostředkem je vrátit jej v nepoužitém stavu v souladu se zásadami vrácení společnosti MyJCOS. Je vaší odpovědností zjistit a dodržovat všechny příslušné místní, státní, federální a zahraniční zákony týkající se nákupu a používání jakéhokoli produktu.

18 . Objednat

A. Přijetí objednávky a fakturace

Prohlašujete a zaručujete, že máme právo používat jakoukoli kreditní kartu nebo jiný platební prostředek, který nám poskytnete. Tím, že nám poskytnete informace o platební kartě, nám dáváte oprávnění uchovávat a používat kartu jako platební metodu pro nákupy uskutečněné prostřednictvím vašeho účtu MyJCOS.com. Všechny fakturační údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé a přesné. Poskytnutí jakýchkoli nepravdivých nebo nepřesných informací je porušením těchto Podmínek použití a může mít za následek zrušení vaší objednávky. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávku z jakéhokoli důvodu, včetně omezení množství dostupných k nákupu, nepřesností nebo chyb v informacích o produktu nebo cenách nebo problémů zjištěných naším oddělením pro vyhýbání se úvěrům a podvodům. Pokud bude vaše objednávka zrušena poté, co byla platba stržena z vaší kreditní karty (nebo jiného platebního účtu), připíšeme vám na vaši kreditní kartu (nebo jiný příslušný platební účet) kredit ve výši poplatku. Pokusíme se vás kontaktovat, pokud bude celá nebo některá část vaší objednávky zrušena nebo pokud budou k přijetí objednávky vyžadovány další informace.

Potvrzením nákupu na konci procesu pokladny souhlasíte s tím, že přijmete a zaplatíte produkty, jakož i veškeré poplatky za dopravu a manipulaci a příslušné daně.

Sentique si vyhrazuje právo, a to i bez předchozího upozornění, z jakéhokoli důvodu omezit množství zakoupených položek na osobu, domácnost nebo objednávku. Pokusíme se vás upozornit, pokud budou takové limity uplatněny. Sentique si také vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zakázat prodej prodejcům nebo prodejcům. Pro účely těchto Podmínek použití bude „přeprodej“ definován jako nákup nebo úmysl koupit jakýkoli produkt(y) od společnosti Sentique za účelem zapojení do komerčního prodeje stejného produktu(ů) třetí straně.

Kromě jakýchkoli jiných opravných prostředků, které má k dispozici, může společnost Sentique podle vlastního uvážení omezit nebo ukončit váš účet nebo zrušit nebo odmítnout objednávky z důvodu porušení nebo zneužití zásad vracení zboží MyJCOS.

B. Informace o cenách; Dostupnost

Společnost Sentique nemůže potvrdit cenu nebo dostupnost položky, dokud nebude zadána vaše objednávka. Na stránkách MyJCOS nebo prostřednictvím prodejců Marketplace se mohou vyskytnout chyby v cenách nebo dostupnosti. Společnost Sentique si vyhrazuje právo zrušit jakékoli objednávky obsahující chyby v cenách nebo dostupnosti bez dalších závazků vůči vám, a to i po obdržení potvrzení objednávky nebo oznámení o odeslání od společnosti Sentique. Společnost Sentique vás může podle svého uvážení buď kontaktovat s žádostí o pokyny, nebo vaši objednávku zrušit a o takovém zrušení vás informovat.

C. Propagační kódy

Propagační kódy mají omezenou povahu a jejich platnost může vypršet nebo může být ukončena s upozorněním nebo bez něj. Propagační kódy jsou neplatné tam, kde to zakazuje zákon. Propagační kódy nelze kopírovat, prodávat ani jinak převádět. Nelze je vyměnit za hotovost a mohou být kdykoli z jakéhokoli důvodu bez upozornění zrušeny nebo změněny. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení stanovit podmínky pro nabídku jakéhokoli propagačního kódu.

19. Vnitrostátní doprava

Ceny dopravy u mnoha položek jsou založeny na hmotnosti. Odhad ceny dopravy můžete vidět, když přidáte položky do košíku a použijete kalkulačku 'Odhad dopravy' v sekci Doprava v košíku. *Upozorňujeme, že všichni hlavní dopravci uplatňovali prázdninové sazby a jsou s úctou zohledněny ve všech možnostech dopravy, které nabízíme. Ceny si můžete ověřit pomocí kalkulačky dopravy v pokladně.

Doba procesu odeslání

Balíčky jsou odesílány v průměru do 24–48 hodin s událostmi, jako jsou výprodeje, akce atd., což vede k prodloužení doby zpracování.

Doprava zdarma

Nabízíme dopravu zdarma pro všechny domácí objednávky v USA nad 30 USD (bez daně).

Dovolená

Naše přepravní oddělení dodržuje níže uvedené federální svátky. Balíčky jsou expedovány následující pracovní den.

 • Nový rok
 • Den Martina Luthera Kinga Jr
 • Den prezidentů
 • vzpomínkový den
 • Den nezávislosti
 • Svátek práce
 • Kolumbův den
 • Den veteránů
 • Díkůvzdání
 • Pátek po Dni díkůvzdání
 • Vánoce
 • Nový Rok
 • Nový rok

20. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám použití, kontaktujte prosím SENTIQUE na adrese hello@myjcos.com nebo na adrese:

Sentique International LLC,

Číslo poštovní přihrádky 1694,

130 Corridor Rd, pláž Ponte Verda,

32082 FL, USA

Použijte kód kupónu WELCOME10 pro 10% slevu na první objednávku.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Jste ||částka|| daleko od dopravy zdarma.
No more products available for purchase